ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / Your Questions

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ:
Please leave your questions here:

One thought on “ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು / Your Questions

  1. notebanindia says:

    ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎಕವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿವೆ

    ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ:
    ಹೌದು, ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s